top of page

Sunn lære

vangeliets tjenere kapitel 67. Fra side 232. Fra side 311 i den engelske utgave.

Sunn lære

"Det skal komme en tid," skrev' Paulus til Timoteus "da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning fullfør din tjeneste!" 2 Tim. 4, 3-5.

"Den sunne lære" er Bibelens sannhet - sannhet som vil fremme gudsfrykt og gudhengivenhet og befeste folk i troen. Sunn lære betyr meget for den som tar imot den, og den betyr også meget for den som framholder den, rettferdighetens tjener. for overalt hvor evangeliet forkynnes, er enhver arbeider, i hvilken gren han enn gjør tjeneste, enten tro eller utro i sitt ansvar som Herrens sendebud.

Paulus skrev også: "Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham, holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss; er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte seg selv. Minn om dette, idet du vitner for Herrens åsyn at de ikke skal ligge i ordkrig, til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på." 2 Tim. 2, 11-14.

Noen som på Paulus' tid hørte sannheten, kom med spørsmål som var uten vesentlig betydning, framholdt menneskelige ideer og meninger og søkte å lede forkynnerens sinn bort fra de store sannheter i evangeliet og hen til drøfting av uvesentlige teorier og til avgjørelse av betydningsløse tvistigheter. Paulus visste at en Guds arbeider måtte være klok nok til å innse fiendens hensikt og nekte å la seg villede eller gå til side. Sjelers omvendelse måtte være hovedsaken i hans arbeid, han måtte forkynne Guds Ord, men unngå strid.

"Legg vinn på å framstille deg for Gud som en som holder prøve," skrev han, "som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, idet du rettelig lærer sannhetens ord. Men hold deg fra dit vanhellige tomme snakk! for de går alltid videre i ugudelighet" 2 Tim. 2, 15. 16.

Kristi tjenere i vår tid står i den samme fare. Satan er stadig i virksomhet for å lede tankene inn på uriktige baner for at sannheten skal tape sin kraft til å virke på hjertet. Og dersom predikanter og medlemmer ikke etterlever sannheten og blir helliget ved den, vil de tillate spekulasjon om spørsmål, som ingen vital betydning har, å oppta sinnet. Dette vil føre til strid og retthaveri, for utallige punkter som det hersker ulike meninger om, vil oppstå.

Dyktige menn har under studium og bønn helliget en hel levetid til ransaking i Skriften, og likevel er det mange deler av Bibelen som ikke er gjennomgransket fullstendig. Noen skriftsteder vil aldri bli fullt forstått før Kristus forklarer dem i det tilkommende liv. Det er hemmeligheter å løse, utsagn som menneskeforstanden ikke kan forlike. Og angående slike punkter, som det var riktigst å la bli liggende udrøftet, vil fienden søke å vekke diskusjon.

En gudhengiven, åndeligsinnet misjonsarbeider vil unngå å bringe små teoretiske uoverensstemmelser på tale; han vil hellige sine krefter til forkynnelsen av de store prøvende sannheter som skal framholdes for verden. Han vil opplyse menneskene om gjenløsningsverket, om Guds bud og Kristi nær forestående komme, og det vil vise seg at disse emner inneholder stoff nok å tenke på.

I tiden som er gått, er jeg blitt anmodet om å uttale min mening om mange uvesentlige, fantasirike teorier. Noen har forfektet den teori at de troende burde be med åpne øyne. Andre lærer at fordi de som i gammel tid gjorde tjeneste i et hellig embete, skulle ta sandalene av og vaske sine føtter før de gikk inn i helligdommen, bør de troende også nå ta av seg skoene når de går inn i Guds hus. Andre igjen henviser til det sjette bud og erklærer at ikke engang insektene som plager menneskene, må drepes. Og noen har framsatt den teori at de gjenløste ikke vil få grått hår - som om dette var en sak av noen betydning.

Jeg er blitt oppfordret til å si at slike teorier er åndsfostre hos personer som ikke har lært evangeliets første prinsipper. Ved slike teorier bestreber fienden seg for å fordunkle de store sannheter for denne tid.

De som i sin forkynnelse forbigår de store sannheter i Guds Ord for å tale om underordnede emner, forkynner ikke evangeliet, men gir seg av med fåfengt tankespinn. La ikke våre predikanter spille bort tiden med å diskutere slike ting. La dem som har noen tvil om hva de skal framholde, noen tvil om hvilke emner de bør dvele ved, betrakte den store Lærerens prekener og følge hans tankegang. De emner som Jesus anså for å være vesentlige, er de emner som vi skal framholde i dag. Vi skal oppmuntre våre tilhørere til å dvele ved emner som er av evighetsbetydning.

Da en bror engang kom til meg med det budskap at jorden er flat, ble det pålagt meg å henvise til den befalingen som Kristus ga sine disipler: "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, . .. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende'" Matt. 28, 19. 20. Angående slike emner som teorien om en flat jord sier Gud til hver sjel: "Hva kommer det deg ved? Følg du meg! Jeg har gitt deg din oppgave. Dvel ved de store prøvende sannheter for denne tid og ikke ved ting som ikke har noen forbindelse med vår gjerning."

Guds arbeidere bør ikke ødsle bort tiden med grublerier over hvordan forholdene vil være på den nye jord. Det er formastelig å gi seg av med formodninger og teorier angående ting som Herren ikke har åpenbart. Han har gjort enhver foranstaltning for vår lykke i det tilkommende liv, og vi skal ikke gruble over hans planer for oss. Heller ikke skal vi bedømme forholdene i det hinsidige ut fra forholdene i livet her nede.

Til mine brødre predikantene ønsker jeg å si: Forkynn ordet! Før ikke hen til grunnvollen tre, høy, strå - deres egne formodninger og spekulasjoner, som ikke kan gagne noen. Emner av livsbetydning er åpenbart i Guds Ord, og disse fortjener vår dypeste overveielse. Men vi må ikke søke å trenge inn i ting som Gud ikke har sagt noe om.

Når det oppstår spørsmål som vi er i uvisshet om, så la oss spørre: Hva sier Skriften? Og dersom Skriften forholder seg taus vedrørende det pågjeldende spørsmål, så la det ikke bli gjort til gjenstand for diskusjon. La dem som nærer ønske om noe nytt, strebe etter det nye liv som er en følge av den nye fødsel. La dem rense sine sjeler ved å lyde sannheten og handle i samklang med den undervisning Kristus har gitt.

Det eneste spørsmål som stilles i dommen, vil bli: ”Har de adlydt mine befalinger? Smålig strid og tvist om spørsmål som er uten betydning, hører ikke med til Guds store plan. De som framholder sannheten, skulle være menn med sunn forstand, menn som ikke vil lede sine tilhørere liksom ut på en tistelmark og etterlate dem der.

Kristi offer som en soning for synd er den store sannhet som alle andre sannheter samler seg om. For å kunne bli rett forstått og verdsatt må enhver sannhet i Guds Ord, fra første Mosebok til Johannes' Åpenbaring, studeres i det lyset som strømmer ut fra korset på Golgata. Jeg henviser dere til det store, herlige monument om miskunn og gjenfødelse, frelse og forløsning - Guds Sønn opphøyet på korset. Dette må være grunnlaget i enhver tale som våre predikanter holder. * * *

"I denne tiden trenges det menn som kan forstå folkets behov og tjene dem med hva de behøver. Den trofaste Kristi tjener våker på enhver ytterpost for å advare, tilrettevise, råde, formane og oppmuntre sine medmennesker, idet han arbeider med Guds Ånd som virker mektig i ham, for at han kan framstille hvert menneske fullkomment i Kristus. En sådan mann blir i himmelen anerkjent som en tjener som går i sitt store guddommelige mønsters fotspor. - Testimonies, IV, side 416.

Uthevet av nettsideansvarligComments


bottom of page