top of page

Faderen og Sønnen er Ånden

Oppdatert: 9. mar. 2021

KRISTUS OG DEN HELLIGE ÅND I BIBELEN


Synd mot Herrens engel. (Kristus)

2. Mos. 23,20-21: Se, Jeg sender Engelen foran deg for å bevare deg på veien og føre deg til det stedet Jeg har gjort i stand. Ta deg i vare for Hans ansikt og lyd Hans røst! Sett deg ikke opp mot Ham, for Han vil ikke tilgi dere den overtredelsen, siden Mitt navn er i Ham.


Synd mot Den Hellige Ånd.

Matt. 12, 31-32: Derfor sier Jeg dere: Hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt, men spott mot Ånden skal ikke menneskene bli tilgitt. Den som taler et ord mot Menneskesønnen, får det tilgitt. Men den som taler imot Den Hellige Ånd, skal ikke få det tilgitt, verken i denne tidsalder eller i den kommende.


Klippen/Kristus Vannet/Ånden

1.Kor. 10, 4: For de drakk av den åndelige Klippen som fulgte dem, og den Klippen var Kristus.

Jfr. 2. Mos. 17, 5-6: Herren sa til Moses: Gå fram foran folket og ta med deg noen av de eldste i Israel. I hånden skal du ta med deg staven du brukte da du slo på elven, og så skal du gå. Se, Jeg skal stå foran deg der på klippen i Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal komme vann ut fra den, så folket kan få drikke.» Moses gjorde dette for øynene på de eldste i Israel.

Joh. 7, 38-39: Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Men dette sa Han om Ånden, den som skulle bli gitt dem som trodde på Ham. For Den Hellige Ånd var ennå ikke gitt, siden Jesus ennå ikke var herliggjort.


Kristus/Ånden i oss

Ef. 3, 17: det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet,

Ef. 3, 16: og jeg ber om at Han (Faderen) vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin Ånd i det indre menneske, etter Hans herlighets store rikdom,


Kristus/Ånden skal gi oss hva vi skal tale

Luk. 21, 15: For Jeg (Jesus) skal gi dere ord og visdom som ingen av motstanderne deres skal være i stand til å motsi eller stå imot.

Mark. 13, 11: Men når de arresterer dere og overgir dere, skal dere ikke på forhånd bekymre dere eller på forhånd tenke ut hva dere skal si. Men det som blir gitt dere i samme stund, det skal dere tale. For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd.

Jfr. Matt. 10, 20: For det er ikke dere (disiplene) som taler, men Den som taler i dere, er deres Fars Ånd.


Faderen/Sønnen i oss. Talsmannen/Ånden i oss.

Joh. 14, 18 + 23: Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg (Jesus) skal komme til dere. Jesus svarte og sa til ham: «Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt Ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham og Vi skal ha Vår bolig hos ham.

Joh. 14, 16-17: Og Jeg vil be Min Far, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere, og skal være i dere.


Kristus; Veien, sannheten og livet.Sannhetens Ånd.

Joh. 14, 6: Jesus sier til ham: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Min Far uten ved Meg.

Joh. 14, 17: sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere, og skal være i dere.


Budskapet til de 7 menigheter i Joh. Åp. Dette sier…Den som har øre… ( Hvem snakker?)

Åp. 2, 1: Skriv til engelen for menigheten i Efesos: Dette sier Han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd, som vandrer midt iblant de sju lysestakene av gull.

Åp. 2, 7: Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil Jeg (Jesus) gi å ete av livets tre, som er midt i Guds Paradis.


Åp. 2, 8: Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier Den Første og Den Siste, Han som var død, og ble levende:

Åp. 2, 11: Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, skal slett ikke bli rammet av den annen død. (se Åp. 20,14)


Åp. 2, 12: Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon: Dette sier Han som har det skarpe, tveeggede sverdet.

Åp. 2, 17: Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg gi å ete av den skjulte manna. Og Jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet inn et nytt navn, som ingen kjenner, uten den som får det.


Åp. 2, 18: Og skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, som har øyne som luende ild, og føttene Hans er som fint kobber.

Åp. 2, 29: Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!


Åp. 3, 1: Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier Han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene: Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død.

Åp. 3, 6: Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!


Åp. 3, 7: Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier Den Hellige, Den Sannferdige, Han som har Davids nøkkel. Han som åpner opp og ingen lukker igjen, og lukker igjen og ingen åpner opp:

Åp. 3, 13: Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!


Åp. 3, 14: Og skriv til engelen for Laodikeernes menighet. Dette sier Han som er Amen, Det Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til Guds skaperverk:

Åp. 3, 22: Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!


Kristus/Ånden i oss.

Rom. 8, 10: Og dersom Kristus er i dere, er vel kroppen død på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Kol. 1, 27: For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er i dette mysteriet blant hedningene, det er Kristus i dere, håpet om herligheten.

Rom. 8, 9 og 11: Men dere styres ikke av syndenaturen, men av Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til. Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også levendegjøre de dødelige kroppene deres ved sin Ånd som bor i dere.


Kristus/Ånden går i forbønn

Rom. 8, 34: Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det, som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for oss.

Hebr. 7, 25: Derfor har Han (Jesus) også makt til fullkomment å frelse dem som kommer til Gud ved Ham, ettersom Han alltid lever for å gå i forbønn for dem.

Rom. 8, 26: På samme måten hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord.


Kristus/Åndens sverd = Guds ord

Joh. 1, 1: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud

Ef. 6, 17: Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds Ord.


Opprør mot Ordet/Ånden

Sal. 107, 11: Fordi de gjorde opprør mot Guds ord og foraktet Den Høyetes råd.

Sal. 106, 33: For de gjorde opprør mot Hans Ånd, så han talte tankeløst med sine lepper.


Kristus er Guds kraft.

1.Kor. 1, 24: men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. (se Ord. 8, 12)

Ap. Gj. 1, 8: Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.


Kristus/Ånden gjør intet av seg selv, men det Han hører...

Joh. 5, 30: Jeg kan ikke gjøre noe ut fra Meg selv. Etter det Jeg hører, dømmer Jeg. Og Min dom er rettferdig, for Jeg søker ikke Min egen vilje, men Faderens vilje, Han som har sendt Meg.»

Joh. 16, 13: Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten. For Han skal ikke tale ut fra seg selv, men det Han hører skal Han tale. Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme.


Kristus/Ånden talte på forhånd (Forutsa)

Salm. 41, 10: Selv den mann jeg (Jesus) har fred med, som jeg stolte på, som spiste mitt brød, har løftet sin hæl imot meg.

Ap. Gj. 1, 16: Menn og brødre, dette skriftord måtte oppfylles, som Den Hellige Ånd på forhånd talte ved Davids munn om Judas, han som ble veiviser for dem som tok Jesus til fange.


Herren/Ånden vitner

Hebr. 10, 16-17: Dette er pakten som Jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren: Jeg vil legge Mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive dem. Og: Deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer.

Hebr. 10, 15-16: Men Den Hellige Ånd vitner også om dette for oss. For etter at Han tidligere hadde sagt: «Dette er pakten som jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren: Jeg vil legge Mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive dem.»


Den siste Adam/Kristus ble en livgivende Ånd.

1.Kor. 15, 47: Det første mennesket var fra jorden, av jord. Det andre Mennesket er Herren fra himmelen.

1.Kor., 15, 45: Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam (Jesus) ble en livgivende ånd.

Og fremfor alt sies det rett ut i 2. Kor. 3, 17: Men Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, er det frihet.


Uthevninger og parenteser er tilføyd av nettsideansvarlig.


Commenti


bottom of page