top of page

Faderen


Hva sier Bibelen om

Faderen?

5 Mos. 4. 39 "Derfor skal du i dag vite, og ta det til hjertet, at Herren selv er Gud i Himmelen der oppe og på jorden her nede. Det finnes ingen annen."

5 Mos. 6. ”Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én!”

2 Kong.19. 19 "Derfor, Herre vår Gud, ber jeg nå: Frels oss fra hans hånd, så alle kongeriker på jorden må erkjenne at Du er Herren Gud, Du alene."

Sal. 86. 11 "For Du er stor og gjør underfulle gjerninger. Du alene er Gud."

Jes.37. 20 "Derfor, Herre vår Gud, frels oss fra hans hånd, så alle kongeriker på jorden må erkjenne at Du er Herren, Du alene."

Joh. 5. 43-44 "Jeg er kommet i Min Fars navn, og dere tar ikke imot Meg. Hvis en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham. 44 Hvordan kan dere tro, dere som tar ære fra hverandre, og den æren som kommer fra Den eneste Gud, søker dere ikke?"

Joh. 17. 3 ”Og dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, Ham som Du har utsendt.”

1 Kor 8. 4-6 ”Når det er spørsmål om å spise av kjøtt som er ofret til avguder, så vet vi altså at det ikke finnes noen avgud i verden, og at det ikke finnes noen annen Gud enn én.

5 For selv om det er noen som kalles guder, enten i himmelen eller på jorden, siden det er mange guder og mange herrer,

6 så er det likevel for oss bare én Gud, Faderen, og alle ting er av Ham, og vi er til for Ham. Og det er én Herre, Jesus Kristus, og alle ting er ved Ham, og vi lever ved Ham.”

Ef. 4. 4-6 ”Det er ett legeme og én Ånd, slik som dere ble kalt i ett håp ved deres kall, 5 det er én Herre, én tro, én dåp, 6 én Gud og alles Far, Han som er over alle og gjennom alle og i dere alle.”

Joh. 20. 17 «Jesus sier til henne: «Ikke rør Meg, for jeg er ennå ikke fart opp til Min Far. Men gå til Mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til Min Far og deres Far, og til Min Gud og deres Gud.»

Mark. 12. 28-34” Så kom en av de skriftlærde. Han hadde hørt dem samtale med hverandre, og forstod at Han svarte dem godt. Derfor spurte han Ham: «Hvilket er det første av alle bud?»

29 Jesus svarte ham: «Det første av alle budene er: Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én.

30 Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din forstand, og av all din kraft. Dette er det første budet.

31 Og det andre, som står likt det, er dette: Du skal elske din neste som deg selv. Det er ikke noe annet bud som er større enn disse.»

32 Så sa den skriftlærde til Ham: «Det er rett, Mester, Du har talt sannheten, for det er én Gud, og det er ingen andre enn Ham.

33 Og å elske Ham av hele hjertet, med all forstand, av hele sjelen, og av all kraft, og å elske sin neste som seg selv, er mer enn alle brennoffer og slaktoffer.»

34 Da Jesus så at han svarte klokt, sa Han til ham: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Men etter dette våget ingen å spørre Ham.”

1. Tim. 1. 16-17 ”Men av denne grunn fikk jeg barmhjertighet, for at Jesus Kristus først kunne vise all langmodighet på meg, som et forbilde for dem som skal komme til å tro på Ham til evig liv. 17 Evighetens Konge, Den udødelige og usynlige, Gud som alene er vis, være pris og ære i all evighet! Amen.”

1. Tim. 2. 5 ”For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus."

1.Tim 6. 13-16 ”Jeg formaner deg framfor Gud, Han som gir liv til alle ting, og framfor Kristus Jesus, som avla den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus,

14 at du holder dette budet uten flekk og er ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse,

15 som Han skal avdekke i Sin egen tid, Han som er Den velsignede og Den eneste mektige, kongenes Konge og herrenes Herre.

16 Han alene har udødelighet og bor i et lys ikke noen kan nærme seg, Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt! Amen.”

"den gode bekjennelsen" (Se 1. Tim. 6. 13) Joh. 18. 37 "Da sa Pilatus til Ham: Er du da ikke konge? Jesus svarte: Du sier med rette at jeg er en konge. Til det er jeg født, og til det er jeg kommet inn i verden…"

Jak. 2. 19 "Du tror at Gud er Èn. Du tror rett. Også demonene tror - og skjelver!"

Jud. 1. 1 "Judas, Jesus Kristi tjener og Jakobs bror, til dem som er kalt, helliget av Gud Faderen og bevart i Jesus Kristus:"

Jud. 4 "…De er ugudelige og forvender Guds nåde til løsaktighet og fornekter den eneste Herre Gud og vår Herre Jesus Kristus."

Åp. 1.1 "Jesu Kristi Åpenbaring som Gud ga Ham for å vise sine tjenere de ting som må skje om kort tid."

Heb. 1.8-9 "Men til Sønnen sier Han: "Din trone, Gud, står i evigheters evighet. En rettferdighetens kongestav er Ditt rikes kongestav.

9 Du har elsket rettferdighet og hatet lovløshet. Derfor har Gud, Din Gud, salvet Deg med gledens olje framfor Dine følgesvenner."

Heb. 2. 11 ”For både Han som helliggjør og de som blir helliggjort, er alle av Èn.* Derfor skammer Han seg ikke over å kalle dem brødre,” *Faderen

1 Kor. 15. 24 -28 "Så kommer enden, når Han (Sønnen) overlater riket til Gud Fader, når Han (Sønnen) gjør slutt på all makt, all myndighet og alt velde.

25 For Han (Sønnen) må herske til Han (Sønnen) har lagt alle fiendene under Sine føtter.

26 Den siste fienden som skal bli utslettet, er døden.

27 For Han (Faderen) har lagt alle ting under Hans (Sønnens) føtter.* Men når Han (Faderen) sier: «Alle ting er underlagt Ham,»(Sønnen) er det klart at Han (Faderen) som har lagt alle ting under Ham, (Sønnen) er unntatt.

28 Når nå alle ting er blitt underordnet Ham,(Sønnen) så skal også Sønnen selv bli underordnet Ham (Faderen) som la alle ting under Ham, (Sønnen) for at Gud kan være alt i alle."

Ef. 3. 14-15 "Av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far,

15fra Ham som ethvert farsforhold i himlene og på jorden har fått sitt navn."

1 Kor 3. 23 "Men dere tilhører Kristus, og Kristus tilhører Gud."

1. Kor 11. 3 "Men jeg vil dere skal vite at hver manns hode er Kristus, kvinnens hode er mannen, og Kristi hode er Gud."

Ef. 1.17 "Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd i erkjennelse av Ham,"

Hva sier E. G. White om

Faderen?

«På samme måte som vår Frelser, er vi i denne verden for å gjøre tjeneste for Gud. Vi er her for å bli lik Gud i karakter, og med et liv i tjeneste å åpenbare ham for verden. For å bli Guds medarbeidere, for å bli lik ham og for å åpenbare hans karakter, må vi kjenne ham korrekt. Vi må kjenne ham som han åpenbarer seg selv. Kunnskap om Gud er fundamentet for all sann utdanning og for all sann tjeneste. Det er den eneste virkelige sikkerhet mot fristelse. Det er bare dette som kan gjøre oss lik Gud i karakter. Dette er den kunnskap som er nødvendig for alle som arbeider for å oppbygge sine medmennesker. Forvandling av karakteren, et rent liv, effektivitet i tjeneste, fastholdelse av de riktige prinsipper, alt avhenger av en rett forståelse av Gud. Denne kunnskapen er den nødvendige forberedelsen både for dette livet og for det kommende.» (The Ministry of Healing p. 409)

«Å kjenne Gud er å elske Ham. Hans egenskaper måtte fremstilles som en motsetning til Satans egenskaper. Bare et eneste vesen i hele universet kunne gjøre dette. Bare Han som kjente høyden og dybden av Guds kjærlighet, kunne gjøre den kjent.» (Slektenes Håp, side 11)

Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Mosebok 6: 4, 5. Engler ble utvist fra himmelen, fordi de ikke ville arbeide i harmoni med Gud. De falt fra sin opphøyde tilstand fordi de ønsket å bli opphøyet. De hadde begynt å opphøye seg selv, og de glemte at skjønnheten i deres person og karakter kom fra Herren Jesus. De (falne) englene ville fordunkle det faktum at Kristus var Guds enbårne Sønn, og de kom til å mene at de ikke trengte å rådføre seg med Kristus. (This Day With God, Page 128)

«Universets herre var ikke alene om å utføre sine velgjerninger. Han hadde en medarbeider som kunne verdsette hans planer og dele hans gleder over å bringe lykke til skapte vesener. «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.» Kristus, Ordet, Guds enbårne Sønn, var ett med den evige far, ett i karakter. I mål og mening- det eneste vesen som kunne ta del i Guds planer og råd. Han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.» Hans utgang er fra fordum, fra evighets dager.» (EGW. «I historiens morgen» side 13)

«Det eneste vesen som var ett med Gud levde loven i menneskelighet, steg ned til et ydmykt liv som en alminnelig arbeider, og strevde ved snekkerbenken med sine jordiske foreldre.» {E. G. White, Signs of the Times, 14. oktober 1897 par.

Det var den største forbrytelse å gjøre opprør mot Gud regjering. Hele himmelen var i bevegelse. Englene ble oppstilt i lag, hver divisjon med en høyere ansvarlig engel i spissen. Satan stred mot Guds lov, fordi han ville opphøye seg selv, og var uvillig til å underkaste seg myndigheten fra Guds Sønn, himmelens store leder.

Hele den himmelske hær ble innkalt til å møte for Faderen, for å få hver enkelt sak avgjort. Satan hevdet ublu sin misnøye med at Kristus skulle bli foretrukket fremfor ham. Han sto stolt opp og argumenterte for at han skulle være Gud lik, og burde tas med i Faderens råd, og forstå Hans hensikter. Gud informerte Satan om at Han for Hans Sønn alene ville avsløre sine hemmelige hensikter, og Han krevde at hele himmelens familie, også Satan, skulle vise ham sin ubestridte lydighet; men han (Satan) hadde vist seg uverdig til en plass i himmelen. Da pekte Satan hoverende på sine sympatisører, som besto av nesten halvparten av alle englene, og utbrøt: Disse er med meg! Vil du utvise disse også, og lage et slikt tomrom i himmelen? Han erklærte så at han var forberedt på å motstå Kristi autoritet, og forsvare sin plass i himmelen med makt, styrke mot styrke.

Gode engler gråt da de hørte ordene fra Satan, og hans hoverende skryt. Gud erklærte at opprørene ikke kunne bli i himmelen lenger. Deres høye og lykkelig tilstand hadde vært på betingelse av lydighet mot loven som Gud hadde gitt for å styre den høye formen for intelligens. (The Spirit of Prophecy, vol. 1, Page 22)

«Guds kjærlighet ble åpenbart for det falne menneske da Han ga sin elskede Sønn som en gave, det overrasket de hellige engler.» For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Sønnen var stråleglansen av Faderens herlighet, og det uttrykte bilde av Hans person. Han hadde guddommelig fortreffelighet og storhet. Han var Gud lik. Det gledet Faderen at i Ham tok hele Hans fylde bolig.» {E. G. White, The Spirit of Prophecy vol. 2, s. 38}

«Alle ting Kristus mottok fra Gud, fikk Han for å gi. Så i den himmelske helligdom, i hans tjeneste for alle de skapte individer: Gjennom den elskede Sønn, flyter Faderens liv ut til alt; gjennom Sønnen kommer den tilbake som pris og gledens tjeneste, en strøm av kjærlighet, til den store Kilden av alt.» ( Reflecting Christ, side 15)

Xerxes ble ført bak lyset av Harman og gikk med på å gjøre et vedtak om at alle jødene som bodde spredt og for seg selv blant folkeslagene i alle provinser, skulle utryddes... Det var Satan som sto bak, og han forsøkte å utrydde dem som tok vare på kunnskapen om den sanne Gud.(Alfa og Omega, bind 3, side 316)

Uthevet av nettsideansvarlig.


Commenti


bottom of page