top of page

En advarsel mot falsk lære

Evangeliets tjenere kapitel 66. Fra side 228. Fra side 305 i den engelske utgave.

En advarsel mot falsk lære

I Guds sak behøver vi i denne tid menn som er åndelig sinnet, prinsippfaste menn som har en klar forståelse av sannheten. Jeg er blitt undervist om at det folket trenger, er ikke nye og fantasifulle lærdommer eller menneskelige formodninger, men et vitnesbyrd fra menn som kjenner og praktiserer sannheten, menn som forstår og lyder den befalingen som ble gitt til Timoteus: "Forkynn ordet, vær rede i tide og i utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!" 2 Tim. 4,2. Mine brødre, vandre fast og bestemt, ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Dere kan være sikre på at en ren og ubesmittet gudsdyrkelse ikke er en sensasjonell religion. Gud har ikke pålagt noen den byrde å oppelske en lyst til lærdommer og teorier som bunner i spekulasjon. Hold disse ting borte fra din undervisning. Tillat dem ikke å inngå i din erfaring. La dem ikke skjemme din livsgjerning. En advarsel mot falsk lære finner vi i Paulus' brev til kolossenserne. Apostelen erklærer at de troendes hjerter skal "knyttes sammen i kjærlighet", så de "når fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus, i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede". "Dette sier jeg," fortsetter han, "for at ingen skal dåre dere ved lokkende tale. . . Liksom dere altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, så dere er rotfestet og blir oppbygd i ham og faste i troen, således som dere har lært, rike på den med takksigelse. Se til at det ikke må være noen som gjør dere til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, etter menneskenes lære, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus. For i ham bor hele Guddommens fylde legemlig, og dere er fylt i ham, som er hodet for all makt og myndighet." Kol. 2, 2-10. Det er blitt pålagt meg å si til vårt folk: La oss følge Kristus! Glem ikke at han skal være vårt mønster i alle ting. Vi kan trygt forkaste de ideer som ikke finnes i hans lære. Jeg vil be våre predikanter forvisse seg om at deres føtter står på den evige sannhets grunn. Vokt dere for å følge en innskytelse og kalle den for Den Hellige Ånd. Noen står i fare for å gjøre dette. Guds Ord ansporer oss til å være sunne i troen, i stand til å forsvare oss overfor enhver som krever oss til regnskap for det håp som er i oss. Sinnet vennes bort fra øyeblikkets plikt Fienden forsøker å vende våre brødres og søstrers sinn bort fra den gjerning å berede et folk som kan bestå i disse siste dager. Hensikten med hans spissfindigheter er å lede tankene bort fra øyeblikkets farer og plikter. Det lys som Kristus kom fra himmelen for å gi Johannes, mener de har liten verdi. De lærer at de umiddelbart forestående tildragelser ikke er av tilstrekkelig betydning til å fortjene særlig oppmerksomhet. Sannheten som er av himmelsk opprinnelse, gjør de virkningsløs, berøver Guds folk dets tidligere erfaring og gir dem en falsk vitenskap i stedet. "Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør etter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den!" Jer. 6, 16. La ingen søke å rive bort grunnvollene for var tro de grunnvoller som i begynnelsen av vår Virksomhet ble lagt under bønn og gransking av Guds Ord og ved åpenbaring. På disse grunnvoller har vi bygd i over femti år. Noen mennesker mener kanskje at de har funnet en ny vei, og at de kan legge en sterkere grunnvoll enn den som er blitt lagt; men dette er et stort bedrag. "Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt." 1 Kor. 3,11. I fortiden har mange tatt seg fore å bygge en ny tro, å grunnlegge nye prinsipper; men hvor lenge ble deres bygning stående? Den falt snart, for den var ikke grunnfestet på Klippen. Måtte ikke de første disipler møte menneskers talemåter? Måtte de ikke høre på falske teorier og derpå, etter å ha gjort alt, stå fast og si: "Ingen kan legge en annen grunnvol1 enn den som er lagt"? Slik skal vi holde vår første fulle visshet fast inntil enden. Mektige ord har Gud og Kristus sendt til dette folk og derved punkt for punkt ført dem ut fra verden og inn i den nærværende sannhets klare lys. Med lepper som var berørt med hellig ild, har Guds tjenere forkynt budskapet. Det guddommelige ord har beseglet ektheten av den sannhet som ble forkynt. En fornyelse av det tydelige vitnesbyrd Herren krever en fornyelse av det tydelige vitnesbyrd som ble gitt i tidligere år. Han krever en fornyelse av det åndelige liv. De åndelige krefter hos Guds folk har lenge vært sløve; men det må skje en oppstandelse fra en tilsynelatende død ved bønn og syndsbekjennelse må vi rydde Kongens vei. Når vi gjør dette, vil Åndens kraft komme til oss. Vi behøver pinsefestens kraft. Denne vil komme, for Herren har lovt å sende sin Ånd som den altbeseirende makt. Farefulle tider ligger foran oss. Enhver som kjenner sannheten, må våkne opp og stille seg selv med legeme, sjel og ånd under Guds disiplin. Fienden er på spor etter oss. Vi må være fullt våkne være på vakt mot ham. Vi må ta Guds fulle rustning på, vi må følge de anvisninger som er gitt gjennom profetiens Ånd. Vi må elske og lyde sannheten for denne tid. Det vil bevare oss fra kraftige villfarelser. Gud har talt til oss gjennom sitt Ord. Han har talt til oss gjennom vitnesbyrd, til menigheten og gjennom de bøker som har bidradd til å klargjøre vår plikt i øyeblikket og det standpunkt som vi bør innta nå. De advarsler som har vært gitt, linje på linje og bud på bud, bør vi ta imot. Hvilken unnskyldning kan vi komme med hvis vi ringeakter dem? Jeg vil be dem som arbeider for Gud, om ikke å ta imot det falske i stedet for det ekte. La ikke menneskelige slutningen bli stilt der hvor den helliggjørende sannhet bør være. Kristus venter på å kunne opptenne tro og kjærlighet i sitt folks hjerter. La ikke feilaktige teorier få tilslutning hos det folk som burde stå fast på den evige sannhets grunn. Gud oppfordrer oss til å holde fast ved de grunnprinsipper som hviler på uomtvistelig autoritet. Guds Ord er vårt vern Vårt feltrop skal være: "Til loven og til vitnesbyrdet dersom de ikke taler i overensstemmelse med dette ord, så er det fordi det ikke er noe lys i dem." Vi har en bibel som er full av de dyrebareste sannheter. Den inneholder kunnskapens alfa og omega skrifter, som er innblest av Gud, er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkomment duelig til all god gjerning". Es. 8, 20, [eng. overs.]; 2.Tim. 3, 16. 17. Gjør Bibelen til din studiebok. Alle kan forstå dens undervisning. Kristus oppfordrer sitt folk til å tro og etterleve hans ord. De som tar imot og tilegner seg dette ord og lar det utgjøre en del av enhver handling og enhver karakteregenskap, vil bli sterke i Herrens kraft. Det vil vise seg at deres tro er av himmelsk opprinnelse. De vil ikke forville seg inn på fremmede stier. Deres sinn vil ikke innlate seg på en religion med føleri og svermerisk henrykkelse. For englers og menneskers åsyn vil de stå som de som har en sterk, konsekvent kristelig karakter. I sannhetens gylne røkelseskar, som den er framstilt i Kristi lære, har vi det som vil overbevise og omvende sjeler. Forkynn på den samme enkle måten som Kristus gjorde, de sannheter som han kom til verden for å forkynne, så vil kraften i ditt budskap gjøre seg merkbar. Framhold ikke teorier som Kristus aldri har nevnt, og som ikke har noen støtte i Bibelen. Vi har herlige, høytidelige sannheter til folket. "Det er skrevet" - dette er den prøven som må forelegges hver sjel. La oss gå til Guds Ord for å få veiledning. La oss søke etter et "Så sier Herren". Vi har hatt nok av menneskelige metoder. Den som har opplært sitt sinn bare i verdslig vitenskap, kan ikke forstå det som hører Gud til; men når det samme sinn blir omvendt og helliget, vil det kunne se den guddommelige kraft i Ordet. Bare det sinn og det hjerte som er renset ved Åndens helliggjørelse, kan fatte himmelske ting. Brødre, i Herrens navn formaner jeg dere til å våkne opp til forståelse av deres plikt. Overgi deres hjerter til Den Hellige Ånds kraft, så vil de bli mottagelige for Ordets lærdommer. Da vil dere kunne se dybdene i Gud. Måtte Gud bringe sitt folk inn under Åndens dype rørelser! Måtte han vekke dem opp til å innse den fare de står i, og til å berede seg for det som kommer over jorden! * * * Vi må ikke et øyeblikk tenke at det ikke er mer lys, ikke mer sannhet for oss å få. Vi står i fare for å bli likeglade, slik at vi ved vår likegyldighet går glipp av sannhetens helliggjørende kraft og slår oss til ro med denne tanken: "Jeg er rik og har overflod og fattes intet." Åp. 3, 17. På samme tid som vi må holde fast ved de sannheter vi allerede har fått, må vi ikke se med mistenksomhet på noe nytt lys som Gud kan sende. Uthevet av nettsideansvarlig


Comentarios


bottom of page