top of page

Den hellige Ånd


Hva sier Bibelen om

Den Hellige Ånd?

Ap.gj. 20.28 Derfor, gi akt på dere selv og på hele den flokken som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som Han kjøpte med sitt eget blod.

Jes. 40. 13 «Hvem har målt Herrens Ånd, og hvor er mannen som kunne gi Ham råd og tilføre Ham kunnskap?»

Rom. 11.34 «For hvem har kjent Herrens sinn? Eller hvem var Hans Rådgiver?»

1. Kor. 2.16 «For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne lære Ham?»

1. Kor. 2. 11 «For hvilket menneske kjenner det som hører et menneske til, uten menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som kjenner det som hører Gud til, uten Guds Ånd.»

1. Kor. 6.19 «Eller vet dere ikke at legemet deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv?»

2. Kor. 6. 16 «Og hvilken enighet er det mellom Guds tempel og avguder? For dere er den levende Guds tempel. Som Gud har sagt: «Jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk.»

Ef. 4. 4 «Det er ett legeme og én Ånd, slik som dere ble kalt i ett håp ved deres kall,»

Sal. 139. 7 «Hvor kan jeg gå bort fra Din Ånd? Eller hvor kan jeg flykte fra Ditt åsyn?»

Matt. 10. 20 «For det er ikke dere som taler, men Den som taler i dere, er deres Fars Ånd.»

Mar. 13.11 «…For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd»

Luk. 21.15 «For Jeg skal gi dere tale som ingen av motstanderne deres skal være i stand til å motsi eller stå imot.»

Joh. 7. 37-39 «På den siste dagen, den store dagen i høytiden, stod Jesus fram, ropte ut og sa: «Om noen tørster, han skal komme til Meg og drikke.

38 Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.»

39 Men dette sa Han om Ånden, Den som skulle bli gitt dem som trodde på Ham. For Den Hellige Ånd var ennå ikke gitt, siden Jesus ennå ikke var herliggjort.»

Joh. 14, 23 «Hvis noen elsker Meg vil han holde Mitt ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham.

Joh. 14, 16-18 «Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid,

17sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den hverken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere.

18Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere.»

Joh. 14. 28 «Dere har hørt at jeg har sagt til dere: Jeg går bort og kommer tilbake til dere.»

Joh. 15. 7 «Likevel sier Jeg dere sannheten. Det er til det beste for dere at Jeg går bort. For hvis Jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men hvis Jeg går bort, skal Jeg sende Ham til dere.»

Joh. 15. 26 «Men når Talsmannen kommer, Han som Jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd, som går ut fra Faderen, da skal Han vitne om Meg.»

Joh. 14, 6 «Jeg er veien sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

Joh. 16. 13 «Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten. For Han skal ikke tale ut fra Seg Selv, men det Han hører skal Han tale. Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme.»

Mika 3. 8 «Men jeg, jeg er fylt av kraft ved Herrens Ånd, av rett og av makt, så jeg kan forkynne Jakob hans overtredelse og Israel hans synd.»

Apg. 3. 19-20. «Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn,

20 og Han kan sende Jesus Kristus, Han som på forhånd ble forkynt for dere.»

Apg. 5. 3-4 «Men Peter sa: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kunne lyve for Den Hellige Ånd og holde tilbake en del av summen for landeiendommen?

4 …Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud.»

2. Kor 3. 17 «Men Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det frihet.»

1.Kor. 15. 45-47 45 Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en livgivende ånd.

46 Det åndelige er imidlertid ikke det første, men det sjelelige, deretter det åndelige.

47 Det første mennesket var fra jorden, av jord. Det andre Mennesket er Herren fra Himmelen.

Hva sier E. G. White

om Den Hellige Ånd?

«Før det onde kom inn, var det fred og glede i hele universet. Alt var i perfekt harmoni med Skaperens vilje. Kjærligheten til Gud var overordnet, kjærligheten til hverandre upartisk. Kristus Ordet Guds enbårne Sønn, var ett med den evige Fader, ett i natur, i karakter, og i formål, det eneste vesen i hele universet som kunne ta del i alle Guds planer og råd. Ved Kristus formet Faderen i skapelsen alle himmelske vesener. «For i Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene….., enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter.» (Kol.1.16.) Og til Kristus, som til Faderen, sverget hele himmelen troskap.» {GC88 > 493,1} – EGW

«Det eneste vesen som var ett med Gud levde loven i menneskelighet, steg ned til et ydmykt liv som en alminnelig arbeider, og strevde ved snekkerbenken med sine jordiske foreldre.» {E. G. White, Signs of the Times, 14. oktober 1897 par.

«Det er av underordnet betydning å kunne forklare hva den Hellige Ånd er. Kristus kaller Ånden for Talsmannen, «sannhetens Ånd som utgår fra Faderen.» Det sies klart om Den Hellige Ånd at Han i sitt arbeid med å lede mennesker til sannheten, «ikke (skal) tale ut fra seg selv» (Joh. 15.26, 16.13). Den Hellige Ånds natur er en hemmelighet. Mennesker kan ikke forklare den, for Gud har ikke åpenbart noe. Fantasirike mennesker kan sette sammen forskjellige skriftsteder og tolke dem på menneskers vis, men å godta slike synspunkter styrker ikke menigheten. Taushet er gull når det gjelder hemmeligheter som er for dype for menneskets forstand.» (Alfa og Omega bind 6, s 39)

«Du har Bibelen. Studer den selv. Læren i den guddommelige boken må ikke bli ignorert eller forvrengt. Det guddommelige sinn vil lede dem som ønsker å bli ledet (This Day with God, s. 188)

«Jesus sa Han ville gi oss Talsmannen. Hva er Talsmannen? Det er Guds Hellige Ånd. Hva er Den Hellige Ånd? Det er Jesu Kristi representant, det er vår advokat som står ved vår side og fremlegger vår bønn foran Faderen med velduften av Hans fortjeneste. Der aksepterer Han bønnen fra den mest ydmyke hellige, Han spør ikke om hvor mange penger, eller hvor mye eiendom du har, men Han aksepterer den oppriktige ydmyke sjel som bringer sin bønn til Gud, og Hans takkoffer blir gjort velduftende av Hans nådes rikdom, og Faderen aksepterer det som ditt offer, velsignelser kommer til deg, nåde over nåde. Når du øser dine takksigelser ut blir Gud herliggjort og Han gir deg mer. Når du øser dine takksigelser ut gir Han deg mer glede.

Vi lærer å prise Gud fra hvem alle velsignelser flyter. Skal vi ikke med en gang begynne med blanke ark og glemme vår knurring, klaging, og tendens til å finne feil, og lære vår tunge opp til å bruke høflige, kjærlige og sympatiske ord, med øm godhet for Hans barn? La oss vise Kristus i oss, håpet om herlighet med frukten vi bærer, som bevis på en levende frelser, til verden. Han er ikke i den nye graven til Josef. Nei, Han er oppstått. Han er oppstått levende. Vi har en levende Kristus ikke en død, Han oppsto. Han brøt gravens lenker. I triumf fryder Han seg over Josefs åpne grav. “Jeg er oppstandelsen og livet”. Ære være Gud! Jeg priser Ham, oppstandelsen og livet! Dere har en levende frelser. Så heng deres hjelpeløse sjeler på Jesus Kristus. Bli i vintreet, og bær frukt til Hans ære, og Hans glede skal være i dere, og deres glede skal være fullkommen. Må Guds velsignelse være over disse tilhørerne. Må Guds Hellige Ånd gjøre inntrykk på hjertet, og må karakteren åpenbare Jesu Kristi ynde, fordi dere er Hans representanter, er min bønn.» (Ms43-1894 (October 27, 1894) par. 31) – EGW (tidligere upublisert uttalelse, finnes på www.egwwritings.org [2])

«Gud elsker oss slik Han elsker sin Sønn, og Kristus har gitt oss forsikringen: Jeg vil ikke etterlate dere farløse, Jeg vil komme til dere. La oss fryde og glede oss over denne forsikringen, at Kristus alltid er med for å styrke og velsigne oss.» (Manuscript 139, 1902)

«Idet han inviterer hele verden til å komme til Seg for å bli frelst, sender Han sine engler for å gi guddommelig hjelp til hver sjel som kommer til Ham med anger og overgivelse, og Han kommer personlig ved Sin Hellige Ånd midt iblant sin menighet (December 23, 1892, par. 7) (tidligere upublisert uttalelse, finnes på www.egwwritings.org 2.)

«Synden kunne bare bli motstått og overvunnet ved den mektige hjelp fra den tredje person i Guddommen som ikke ville komme i begrenset styrke, men i en fylde av Guddommelig kraft. Ånden iverksetter det som verdens gjenløser har utrettet. Hjertet blir renset ved Ånden. Ved Ånden får den troende del i Guddommelig natur. Kristus har gitt sin Ånd som en Guddommelig kraft til å overvinne alle nedarvede og utviklede tilbøyeligheter til det onde, og til å prege sin menighet med sin egen karakter.» (Desire of Ages, p. 671.2) (Slektenes Håp, side 510, Pocket utgave)

«Jeg er veien, sannheten og livet.» Kristus sier: «Ingen kommer til Faderen uten ved Meg.» (Joh. 14.6) Kristus er utstyrt med makt til å gi liv til alle skapninger. «Som den levende Fader utsendte Meg», sier Han, « Og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter Meg, leve ved Meg.» «Det er Ånden som gjør levende. Kjødet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv.» (Joh. 6. 57, 63) Kristus henviser ikke her til Hans lære, men til Sin person, det Guddommelige i Hans karakter. «Sannelig, sannelig sier Jeg dere:» Sier Han igjen: «Den time kommer, og er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst. Og de som hører, skal leve. For slik som Faderen har liv i seg selv, slik har Han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv. Og Han har også gitt Ham myndighet til å holde dom, fordi Han er Menneskesønnen.» (Joh. 5. 25-27) (1SM 249,3)

«Grunnen til at kirkene er svake, sykelige og rede til å dø, er at fienden har kommet med innflytelse av en natur som tar motet fra skjelvende sjeler. Han har søkt å stenge ute Jesus fra deres syn som Talsmannen, som bebreider, som advarer og formaner dem, i det Han sier: «Dette er veien, gå på den!» (Review and Herald, August 26, 1890 par. 10) (se også 2 Kor. 1.3-4 og 2 Tes. 2.16-17) EGW

«Da Jesus ga sine etterfølgere misjonsbefalingen, fortalte Han dem ikke at de ville bli etterlatt alene. Han forsikret dem om at Han ville være nær dem. Han omtalte sitt allesteds nærvær på en spesiell måte. Gå til hele verden, sa Han. Gå til de fjerneste områdene av den bebodde kloden, men vit at Mitt nærvær vil være der. Arbeid med tro og tillit, for den tid kommer aldri da Jeg vil glemme dere.» (Manuscript 138, 1897) - EGW (tidligere upublisert uttalelse, finnes på www.egwwritings.org [2])

«Det eneste forsvar mot det onde er Kristus iboende i hjertet gjennom tro på Hans rettferdighet.» (Desire of Ages, p. 324)

«Kristus gir dem liv av sitt eget liv. Den Hellige Ånd virker med all sin kraft på hjerte og sinn.» ( Review and Herald, 5. januar 1911 par. 6)

«Vi ønsker den fullstendige og fullkomne forståelse som bare Herren kan gi. Det er ikke trygt å motta ånden fra en annen. Vi ønsker Den Hellige Ånd, som er Jesus Kristus. Hvis vi kommuniserer med Gud, skal vi få styrke og nåde og effektivitet.» (Lt 66-1894. {Lt66-1894 (April 10, 1894) par. 18} – EGW. (Tidligere upublisert uttalelse, finnes på www.egwwritings.org [2])

Kristus var sannhetens Ånd.

(Ms 44, May 13, 1897

«Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, sannhetens Ånd (som er Kristus, formet i vårt indre, håpet om herlighet), som verden ikke kan motta, for den ser Ham ikke. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal bo i dere. Jeg vil ikke etterlate dere faderløse.» (NB. Bisetningen i parentes er en del av originalsitatet.) (Ms24-1898, February 22, 1898 par. 21.) (Tidligere upublisert uttalelse, finnes på www.egwwritings.org [2])

«La dem være takknemlige overfor Gud for Hans mangfoldige nåde, og være vennlige mot hverandre. De har en Gud og en Frelser, og en Ånd, Kristi Ånd, skal bringe enhet inn i rekkene.» Testimonies Volume 9, p. 189-1909-EGW

«La dem studere Johannes kapittel 17, og lære hvordan de kan be og leve Kristi bønn. Han er Talsmannen. Han vil bo i deres hjerter, og gjøre deres glede fullkommen. Hans ord vil bli som livets brød for dem...» (Ms1-1903 (January 7, 1903) par. 13.)

«Kristus drar dem til Seg ved en usynlig kraft. Han er livets lys, og Han gjennomtrenger dem med Sin Egen Ånd.» Gods Amazing Grace, p. 52.3 - EGW

"Før Han forlot dem, ga Kristus sine etterfølgere det bestemte løftet, at etter Sin himmelfart ville Han sende dem Den Hellige Ånd. « Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem i navnet til Faderen (en personlig Gud) og Sønnen (en personlig Fyrste og Frelser) og Den Hellige Ånd (sendt fra himmelen for å representere Kristus) og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Ms41-1897 (29 april 1897) pari. 34) (Kommentarer i parenteser er originale.) (Tidligere upublisert uttalelse (finnes på www.egwwritings.org [2])

«Jordiske talsmenn kan gjøre deres beste, de snakker til øret, men det er ingen Talsmann som Kristus, så øm og så sann. Han er grepet av følelsene for våre svakheter. Han snakker til hjertet. Omstendigheter kan skille venner, den vide, brede sjøen kan rulle sitt rastløse vann mellom oss og dem. Deres ord og oppriktige ønsker kan fortsatt eksistere, allikevel er de ikke i stand til å vise dem, og gjøre det for oss som ville blitt tatt i mot på en behagelig og takknemlig måte. Men ingen avstand, ingen omstendighet kan skille oss fra «Talsmannen», hvor vi enn er, hvor vi måtte dra, Han er der, alltid tilstede, en person som er forbundet med himmelen, en som ble gitt oss i Kristi sted, for å handle i stedet for Ham, Han er alltid ved vår høyre side, for å tale helende, milde ord til oss, for å støtte, opprettholde og oppmuntre.» (Lt89b-1897 (March 22, 1897) par. 5) – EGW (Tidligere upublisert uttalelse, finnes på www.egwwritings.org)

«Det må være en kraft som arbeider innenfra, et nytt liv ovenfra, før mennesket kan bli forandret fra synd til hellighet. Denne kraften er Kristus, Hans nåde alene kan levendegjøre de livløse delene av sjelen, og feste dem til Gud, i hellighet.» - Steps to Christ, p. 18- EGW

"Kristus går usynlig gjennom gatene våre. Han kommer inn i våre hjem med budskap om nåde … Han er midt iblant oss for å helbrede oss og velsigne oss, dersom vi bare vil ta imot ham." (Helse og livsglede, s. 75)

«Kristus gjør krav på alle de som har trodd på Hans navn som sine. Den livgivende kraften til Kristi iboende Ånd i det forgjengelige legemet, binder hver troende sjel til Jesus Kristus. De som tror på Jesus, er hellige for Hans hjerte; for deres liv er skjult med Kristus i Gud». CC 229,4- EGW

Og Frelseren lovte dem at han alltid skulle være sammen med dem. Ved Den Hellige Ånd ville han være enda nærmere dem enn da han vandret synlig blant dem. (Helse og livsglede, s. 73)

«Kristus tar bolig i deg, og ved Hans Ånd oppfyller Han løftet: “Jeg vil aldri forlate eller svikte deg.» Signs of the Times, September 27, 1899 par. 9 – EGW

«At Kristus skulle åpenbare seg for dem, og likevel være usynlig for verden, var et mysterium for disiplene. De kunne ikke forstå Kristi ord i deres åndelige forstand. De tenkte på en ytre og synlig manifestasjon. De kunne ikke ta inn over seg det faktum at de kunne ha Kristi nærvær hos dem, og at han likevel var usett av verden. De forsto ikke betydningen av en åndelig Manifestasjon.» The Southern Review, September 13, 1898 par. 2)

«Den Hellige Ånd er Talsmannen, Kristi personlige nærvær i sjelen.» (Review and Herold 22-29 nov. 1892)

«Ved Ånden vil Faderen og Sønnen komme og ha deres bolig hos dere.» (BEcho, January 15, 1893 par. 8)

«Synderen står så overfor Gud som en rettferdig person. Han er tatt til nåde i himmelen, og gjennom Ånden har han fellesskap med Faderen og Sønnen.» (Selected Messages, Book 3, s. 191)

«Det er Hans hensikt at den høyeste innflytelse i universet, som strømmer ut fra kilden av all kraft, skal bli deres. De skal få kraft til å motstå ondskap, kraft som verken liv eller død eller helvete kan beherske, kraft som skal gjøre dem i stand til å overvinne som Kristus overvant.» (Desire of Ages, s 679)

"Jesus forsøker å prege inn i dem den tanken at ved å gi dem den Hellige Ånd, gir Han dem den herlighet som Faderen har gitt Ham, som gjør at Hans folk vil bli ett i Gud…” (Sign of the Times, Oct. 3, 1892)

«Alle som innvier sjel, legeme og ånd til Gud, vil konstant motta en ny gave av psykisk og mental kraft. Denne uuttømmelige leveringen fra himmelen står til deres rådighet. Kristus gir dem pusten av Sin Egen Ånd, livet fra Hans Eget liv. Den hellige Ånd setter i gang de høyeste krefter til å arbeide i hjerte og sinn. Guds nåde forstørrer og forbedrer deres evner, og hver fullkommengjøring av den guddommelige natur kommer dem til hjelp i arbeidet med å redde sjeler.» (Desire of Ages, p. 827)

«Kristus skal være kjent ved det velsignete navnet Talsmannen.»(Ms7-1902 (January 26, 1902) par. 10) (tidligere upublisert uttalelse, finnes på www.egwwritings.org [2])

«Vær glade. Ikke glem at dere har en Talsmann, Den Hellige Ånd, som Kristus har utnevnt. Dere er aldri alene. Hvis dere vil lytte til den røsten som taler til dere nå, hvis dere uten nølen vil svare på bankingen på deres hjertedør, «Kom inn, Herre Jesus, slik at jeg kan ha aftensmåltid med Deg, og Du med meg», så vil den himmelske gjest komme inn. Når denne faktoren (Element), som er fullstendig guddommelig, blir hos dere, så er det fred og hvile. Det er himmelens rike som er kommet nær.»(Lt124-1897 March 7, 1897 par. 4) (tidligere upublisert uttalelse, finnes på on www.egwwritings.org [2])

«Herren Gud er min styrke. Jeg ønsker å venne meg til å kommunisere med Gud. Jeg ønsker å oppelske en konstant erkjennelse av at Han er overalt. Han har vist seg å være en Gud som hører og svarer bønner. Vennlig manifesterer Han seg som en Talsmann. Han er åpenbart i undervisningen i Hans Ord, i Kristi leksjoner og lignelser. Når vi studerer dette Ordet vil vår forstand bli utvidet, og vi skal få åndelig styrke.» (Lt121-1903 (June 25, 1903 par. 5)

«Det er ikke viktig for deg å vite, og være I stand til, å definer akkurat hva den Hellige Ånd er. Kristus forteller oss at den Hellige Ånd er Talsmannen, og Talsmannen er den Hellige Ånd, «Sannhetens Ånd, som Faderen skal sende i Mitt navn.» «Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid, Sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den hverken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere.» (Joh. 14, 16-17). Dette sikter til Kristi Ånds allestedsnærvær, som kalles Talsmannen. Igjen sier Jesus: “ Jeg har ennå mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når Han, Sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten.» (Joh. 16, 12-13) (14 Manuscript Release, p. 179.2)

«Men jeg så at vi ikke på noen måte bør miste motet. Vår styrke er i Jesus, vår Talsmann. Når vi i ydmykhet stoler på Gud og holder fast ved hans løfter, vil han gi oss nåde og himmelsk visdom til å stå imot alle Satans kunstgrep og til slutt bli seiervinnere.» (Veiledning for menigheten, bind 1, side 368)

"Trøsteren som de hadde fått løfte om, kom på pinsedagen. Da fikk de kraft fra Gud, og de gledet seg over at deres himmelfarne Herre var hos dem." (Mot historiens klimaks side 274)

«Kristus kommer som en Talsmann til alle som tror. Han inviterer deg til å stole på Seg. Han sier: «Bli i Meg.» Vi kan i sannhet stole på vår kjærlige Frelser. Du kan si, Ja, min Frelser, i Deg kan og vil jeg ha tillit. Jeg vil bli i Deg. Da kan du tillitsfullt arbeide i Hans nærhet. Din gjerning vil utelukkende være frukten av at Kristus arbeider i deg. Du kan hvile i hva Kristus kan gjøre for deg. All din sjels energi vil bli vekket til å samarbeide med Ham. Han vil virke i deg til å gjøre sin gode hensikt», (Lt103-1898. November 21, 1898, par. 14.) (tidligere upublisert uttalelse, finnes på www.egwwritings.org [2])

«Mens Jesus gjør tjeneste i den himmelske helligdom, leder Han ved sin Ånd fremdeles sin menighet på jorden. Han er usynlig for våre naturlige øyne, men Hans avskjedsløfte står ved makt: «Se Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Selv om Han overdrar sin makt til ringere tjenere, er Han fremdeles hos sin menighet og styrker den.» (Slektenes Håp, side 114 pocketutgaven.)

«Bebyrdet med menneskelighet kunne ikke Kristus være personlig tilstede alle steder, derfor var det alt i alt til deres fordel at Han skulle forlate dem for å dra til Hans Far og sende den Hellige Ånd som Sin etterfølger på jorden. Den Hellige Ånd er Ham selv, avkledd den menneskelige personlighet, og uavhengig av den. Han ville representere Seg selv, som nærværende alle steder, ved Sin Hellige Ånd, som den allestedsnærværende.» (Manuscript Release Vol. 14, p. 23)

"Frelseren er vår Talsmann. Det har jeg bevist at han er." (Manuscript Releases, vol. 19 [Nos. 1360-1419], Page 293)

«Jehova, vår Far, og Hans Sønn Jesus Kristus, skal alene bli opphøyet. Kunnskapen om Gud er det evige liv for de som mottar den. Hans hellige banner må stå hevet over all storhet til de største mennesker, fremfor all ære og herlighet i verden.» {Ms11-1898 (June 29, 1898) par. 11} – EGW (tidligere upublisert uttalelse, finnes på www.egwwritings.org [2])

Uthevet av nettsideansvarlig


Comments


bottom of page