top of page

Bønn: Hvem kan vi be til? Hvem Kan vi tilbe?


Faderen.

I Bibelen leser vi at vi skal be til vår Far i himmelen i Jesu navn. ”Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.” (Joh. 14. 13)

Navn i Bibelen har alltid en betydning, i hvert fall når det er Gud som har gitt dem. Navn henspeiler på karakter, en karakter eller en egenskap som personen alltid har hatt, eller fått senere.

Flere av Bibelens personer har av Gud fått nye navn når det har skjedd en forandring i livene deres, eller Gud har fortalt før de ble født hva navnet deres skulle være. Når Jesus Kristus har fått navn som: ”Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste” (Jes. 9. 6) så viser det at Han har fått de samme egenskaper og den samme rene og hellige karakter som sin Far. Det er den samme karakteren som Jesus har, vi må ha når vi ber. Det er dette som er å be i Jesu navn.

Jesus ba alltid til sin Far i himmelen, og hvis vi følger Hans eksempel, vet vi at med Hans hjelp vil vi være i stand til å følge veien som Han har vist oss er den rette. Men vi kan ingenting i oss selv. Vi må hele tiden ha tett forbindelse med himmelen. ”Våk og be,” sa Jesus, ”for at dere ikke skal komme i fristelse.” (Matt 26. 41) Paulus sa: ”Be ustanselig,” (1 Tess. 5. 17)

Sønnen

Guds Sønn var med på skapelsen av absolutt alt i universet. Han var byggherrens byggmester, Han utførte alt det som Faderen hadde planlagt skulle gjøres. Han fortjener all ære og tilbedelse. Ved flere anledninger mens Jesus var her på jorden, ble Han tilbedt av mennesker. I Joh. 9. 38 ser vi at en mann tilba Jesus etter at Han hadde helbredet ham. Også etter at Jesus var blitt korsfestet og var stått opp fra de døde, tilba Hans disipler Ham. I Matt. 28. 9 leser vi: ”Så kom de fram og grep om føttene Hans og tilbad Ham…” Og vers 17. ”Da de så Ham, tilbad de Ham, men noen tvilte.”

Før Kristus ble født som menneske her på jorden, var Han ”Høvdingen for Herrens hær” både i himmelen og på jorden. Vi leser i Bibelen: ”Da Josva var ved Jeriko, skjedde det at han løftet blikket og så, og se, en Mann stod rett overfor ham med et trukket sverd i hånden Sin. Josva gikk bort til Ham og sa til Ham: «Er Du med oss eller med fiendene våre?»

Da sa Han: «Nei, men Jeg er Høvdingen for Herrens hær. Nå har Jeg kommet.» Og Josva falt til jorden på sitt ansikt og tilbad”… (Jos. 5. 13 – 14)

Ved et par anledninger hvor Johannes fikk besøk av en engel fra himmelen, forteller Bibelen at han falt på sitt ansikt for å tilbe, men hver gang ble han forhindret av engelen med disse ord: «Se til at du ikke gjør det! Jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!” (Åp. 19. 10 og Åp. 22. 9)Kristus er Gud, Han er Født av Gud, derfor er Han Gud. Våre foreldre er mennesker, derfor er vi mennesker.

Også englene viser Kristus sin troskap og hyllest med kjærlighet og tilbedelse. Dette som vi her vil sitere skjedde før jorden ble skapt. Forfatteren er Ellen White som gjorde krav på å ha fått syner fra Gud. Hennes første syner fikk hun rundt 1840 - tallet. Vi som er historiske syvendedags adventister og deler pionerenes tro, har stor tiltro til alle de skrifter og bøker som hun skrev, og vi tror hun var Guds budbærer, noe som hun også selv sa at hun var. Boken har tittelen. ”I historiens morgen,” og vi leser på side15 og 16:

”Universets Konge kalte sammen de himmelske hærskarer for å fremstille Sin Sønn i et sant lys og klargjøre Hans forhold til alle andre skapninger. Guds Sønn satt sammen med sin Far på Hans trone. Herligheten fra Den Evige, Selveksisterende Gud omgav Dem Begge. Omkring tronen samlet de hellige engler seg, en talløs skare, ”titusener på titusener, tusener på tusener”. De mest opphøyde engler stod som tjenere og undersåtter og frydet seg over lyset som falt på dem fra Guddommen.

Overfor himmelens innbyggere erklærte Kongen at ingen uten Kristus, Guds enbårne Sønn, kunne helt og fullt få del i hans planer. Han skulle sette Guds vilje ut i handling…

Guds Sønn hadde utført Faderens vilje da Han skapte alle himmelens hærskarer. Derfor skyldte de Ham, så vel som Faderen selv, sin hyllest og troskap…

Med glede anerkjente englene Kristi overhøyhet. De kastet seg ned for Ham i kjærlighet og tilbedelse.”

I Bibelen står dette: ”Men når Han på ny fører Den førstefødte inn i verden, sier Han: «Alle Guds engler skal tilbe Ham.» (Heb. 1. 6)

Konklusjonen av det som vi har lest over, må være at både Faderen og Sønnen har krav på vår, og englenes, lydighet, kjærlighet og tilbedelse. Jesus sa til sine disipler: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.” (Matt 28.18)

Deler Guds Sønn denne makten med noen? Ja selvfølgelig! Ham som har gitt Jesus makten, Hans egen Far.

Den Hellige Ånd

For de som tror på en treenig ”Gud,” vil det kanskje være naturlig å be til Den Hellige Ånd. Ifølge Syvendedags Adventistenes trospunkt nr. 2 fortjener alle tre ”guder” vår hyllest og tilbedelse. For oss som mener det er en falsk doktrine, virker det ikke naturlig å be til Den Hellige Ånd. Vi tror at Ånden blir sendt fra Faderen gjennom Kristus til oss, og således utgår fra Gud. Vi tror Den Hellige Ånd er en person i Guddommen, som Ellen White sier, men vi tror ikke det er en selvstendig person som kan arbeide i oss uten påvirkning fra Faderen og Sønnen. Vi mener å ha Bibelsk belegg for at den Hellige Ånd er Jesus i en annen form av seg selv.” …”Herren er Ånden”… (2. Kor 3. 17)

Vi leser fra Bibelen hva Jesus sier: "Når de fører dere til synagogene og dommerne og myndighetene, så vær ikke bekymret for hvordan eller hva dere skal forsvare dere med, eller hva dere bør si. For Den Hellige Ånd skal lære dere i samme stund hva som skal sies.» (Luk. 12. 11-12)

Senere sier Jesus: "Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere og overgi dere til synagoger og fengsler. Dere skal bli ført fram for konger og landshøvdinger for Mitt navns skyld. Men det skal bli en anledning for dere til å avlegge vitnesbyrd. Derfor skal dere legge dere på hjertet at dere ikke på forhånd skal tenke på hva dere skal svare.

For Jeg skal gi dere tale og visdom som ingen av motstanderne deres skal være i stand til å motsi eller stå imot." (Luk. 21. 12-15)

Når vi sammenligner teksten fra Luk. 12 med Luk. 21 som er sitert ovenfor, ser vi at den ene gangen er det Den Hellige Ånd som vil lære Guds folk hva de skal si. Og når Jesus senere forteller om en lignende situasjon, skal Han (Jesus) gi oss ”tale og visdom som ingen av motstanderne… skal være i stand til å motsi eller stå imot.” Er det ikke Jesus som virker i oss ved sin Ånd?

Vi vil igjen minne om hva Ellen White sier om Den Hellige Ånd og Jesus Kristus: ”Bebyrdet med menneskelighet kunne ikke Kristus være personlig tilstede alle steder, derfor var det alt i alt til deres fordel at Han skulle forlate dem for å dra til Hans Far og sende den Hellige Ånd som Sin etterfølger på jorden. Den Hellige Ånd er Ham selv, avkledd den menneskelige personlighet, og uavhengig av den. Han ville representere Seg selv (Ham selv) alle steder ved Sin Hellige Ånd.”

(Manuscript release no. 1084)

Vi vet at vi ikke kan bli frelst uten Den Hellige Ånds hjelp, vi må alltid be til Gud om å ha Sannhetens Ånd i våre hjerter. Men å be til Ånden virker unaturlig for oss da vi mener Den er som Faderens og Sønnens forlengete arm, en mektig kraft, som den tredje person i Guddommen som Faderen og Sønnen kan virke gjennom. Vi ønsker å presisere at vi ikke vil, under noen omstendigheter, undervurdere Den Hellige Ånd eller prøve å forklare hva den er utover det Bibelen åpenbarer.

Ellen White skriver: ”Det er av underordnet betydning å kunne forklare hva den Hellige Ånd er. Kristus kaller Ånden for Talsmannen, ”sannhetens Ånd som utgår fra Faderen”. Det sies klart om Den Hellige Ånd at Han i sitt arbeid med å lede mennesker til sannheten, ”ikke (skal) tale ut fra seg selv” (Joh. 15.26, 16.13). Den Hellige Ånds natur er en hemmelighet. Mennesker kan ikke forklare den, for Gud har ikke åpenbart noe. Fantasirike mennesker kan sette sammen forskjellige skriftsteder og tolke dem på menneskers vis, men å godta slike synspunkter styrker ikke menigheten. Taushet er gull når det gjelder hemmeligheter som er for dype for menneskets forstand”. (Alfa og Omega bind 6, s 39)

Bibelen sier ikke at vi kan be til Den Hellige Ånd, det finnes ingen eksempel fra Bibelen på at vi kan gjøre det. Men vi har mange eksempler på hva Den Hellige Ånd kan gjøre for oss hvis vi ber til Gud om å få Den.

Hvem mottar vår tilbedelse, er det alltid Gud?

Vi har hørt i en av våre menigheter at det er blitt bedt til Faderen, så til Sønnen, og til slutt til den Hellige Ånd. Er det hva vår Bibel anbefaler? Skal vi ikke be til Gud i Jesu navn? Vi hører også jevnlig at det blir bedt til den treenige ”Gud” via lovsang i våre kirker. Ærer vi Gud med dette? Hvis Gud ikke vil godta vår hyllest, hvem vil da gjøre det?

Satan ønsker av hele sitt hjerte at vi skal gå fortapt. Det er han som har oppfunnet "Den Treenige Gud.” Han ønsker at vi skal be til ham på samme måte som han ønsket at Jesus skulle gjøre det. Han mottar gjerne vår lovsang. Hvis Gud ikke kan ta imot vår tilbedelse fordi Han ikke kjenner seg igjen i vår fremstilling av Ham, så kan Satan gjøre det. Hvis vi faller ned og tilber ham vil han også gi oss hele verden.

”Og han sa til Ham: «Alt dette vil jeg gi Deg hvis Du vil falle ned og tilbe meg.»

Da sa Jesus til ham: «Bort med deg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du

tilbe, og Ham alene skal du tjene.» (Matt. 4. 9-10)

Vi vil vise et lite utdrag fra.”Salmer og sanger” Utgitt av Norsk Bokforlag A/S på vegne av Syvendedags Adventistsamfunnet, Den Norske Union:

Nr 29 vers 3

"Gud Fader og Guds Sønn skje evig pris og ære,

Den gode Helligånd skal og høylovet være!

Velsignet guddom, du som var og er og blir,

Vi deg i ydmykhet, vårt takkeoffer gir!"

Nr. 178 vers 4

"Helligånd jeg åpner for deg,

tar imot hva du vil gi!

Og i troen er du nær meg,

Og vil alltid hos meg bli!"

Nr. 322 vers 3

"Hør vår bønn, all godhets giver,

Fader, Sønn og Hellig Ånd!

Du som var og er og bliver,

Rekk nå ut din allmakts hånd!

Kom til Gamle, kom til unge

I din kraft og med din fred!

Da skal jubelsangen runge:

Herren er på dette sted!"

Den falske Guddom

Benny Hinn er en av vår tids største karismatiske ”evangelister.” Han samler tusenvis av mennesker på møtene sine, hvor han fyller dem med ”Ånden.” Mange faller om på gulvet, noen hulker, andre vrir seg i latter og kommer med de merkeligste lyder når ”Den Hellige Ånd” kommer over dem. Han sier i sin bok “God morgen, Hellige Ånd”side 78: “Det fant sted en dyp forandring i mitt åndelige liv da jeg innså at den Hellige Ånd var Gud”. På side 79 leser vi: ”I det øyeblikket jeg innså at den Hellige Ånd var Gud - og jeg begynte å tilbe Ham og behandle Ham som Gud - begynte livet mitt å bli forandret”.

På side 138: ”Grunnen til at menigheten og mange av dens medlemmer har lidd et slikt nederlag, er at den har oversett den mektigste personen i hele universet, Den Hellige Ånd.” Videre på side 142 sier han: “Din åndelige vekst vil begynne i det øyeblikket du begynner å innse at Guds Ånd virkelig er Gud”. Og på side 143: “Han er ingen tjener. Han er sjefen. Han er lederen for Kristi legeme. La meg fortelle deg noe jeg har lært. Den Hellige Ånd er ikke bare Gud. Han er også Far til Jesus Kristus”.

Det er for oss ikke vanskelig å se hvem som tar imot tilbedelsen fra Benny Hinn. Det er den samme ”engelen” som alltid har ønsket at vi skal tilbe ham. Det er han som sa i sitt hjerte: «Til himlene vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil sitte på forsamlingens berg, på sidene lengst borte mot nord. Jeg vil stige opp over skyenes tinder, jeg vil bli lik Den Høyeste.» (Jes. 14. 13-14)

Ellen Gould White, de historiske adventistenes profet, sier: “Faderen og Sønnen alene skal opphøyes.” (”The youth`s instructor” / july 7, 1898)


Kommentare


bottom of page