top of page

Alfa og Omega

Alfa og Omega:

Av dødelige falske læresetninger

Gud ønsket ikke at vi skulle gå inn i strid angående Hans tilstedeværelse og personlighet. Gud liker ikke spekulasjoner, Han ville ikke at vi skulle tro på noe om Ham som ikke kan sees tydelig i Bibelen. Noen ledende menn i Syvendedags Adventistsamfunnet tok ikke imot advarselen som Gud gav gjennom Ellen White.

Kort etter hennes død ble prosessen med innlemming av treenighetslæren i vårt samfunn igangsatt for fullt. Som et resultat av dette fikk vi ”lærdommer som stammer fra onde makter” inn i våre trospunkter fra 1980. Følgen av dette gjør at vi ikke forstår Bibelen på dens likefremme og enkle måte, og vi er ikke lenger i stand til å forsvare vår tro.

Vi som har denne nettsiden, tror treenighetslæren er Omega av dødelige falske læresetninger. Det er hevet over enhver tvil at treenighetslæren har med Guds tilstedeværelse og natur å gjøre, det er selve essensen i denne filosofiske læren.

”I Boken ”The Living Temple” får vi presentert et Alfa av dødelige falske læresetninger. Et Omega vil komme, og vil bli mottatt av de som ikke er villige til å ta imot den advarsel som Gud har gitt” (1SM, p 200)

”Jeg vet at Omega vil følge om en liten stund; og jeg skalv for vårt folk. Jeg visste at jeg måtte advare våre brødre og søstre om ikke å gå inn i strid angående Guds tilstedeværelse og personlighet.” (1SM, p 203)

Alfa og Omega

(Sommeren 1904 var en kritisk tid da dr. J. Kellogg kunngjorde sine panteistiske teorier og samtidig anbefalte usunne metoder for ledelsen av vårt helsearbeid. Ellen White kom med en rekke advarsler. De ble samlet og utgitt i en seksti siders traktat. I to av disse budskapene brukte hun uttrykket «Alfa og Omega». I det følgende avsnitt tar vi med disse to uttalelsene i sin helhet, slik de står i traktaten. Andre uttalelser om panteismen finner vi i «Testimonies» VIII, side 255-318 og «Ministry of Healing», side 427-438.)

Forkynn Ordet

Washington, D.C. 24. juli 1904

Til våre ansvarlige leger:

Kjære medarbeidere: Jeg blir vekket klokken elleve. Det jeg ser er så levende at jeg ikke får sove. Ordet fra Herren er kommet til meg om at våre helsearbeidere må få en tydelig advarsel om de farer som truer dem.

Herren kaller alle som arbeider ved våre sanatorier, til å nå en høyere standard. Løgn er aldri sannhet. Hvis vi holder oss til oppdiktede teorier, forener vi oss med fiendens hær i hans kamp mot Gud og Kristus. Gud kaller dem som har båret åk som er laget av mennesker, til å bryte dette åket i stykker og ikke lenger være menneskers slaver.

Kampen er i gang. Satan og hans engler villeder med all slags urett. De er utrettelige i sine forsøk på å fjerne mennesker fra sannhet og rettferdighet, og i å spre det som kan ødelegge i universet. De er intenst opptatt av å få i stand bedrag de kan fange mennesker med, og de hviler aldri. Fienden forsøker hele tiden å lede mennesker ut i vantro og tvil. Han ønsker å fjerne både Gud og Kristus, han som ble menneske og bodde iblant oss for å vise oss at vi i lydighet mot Guds vilje kan seire over synd.

Under stadig angrep

Ondskap i enhver form venter bare på en anledning til å gå løs på oss. Smiger, bestikkelser, lokkemidler av forskjellig slag og løfter om forfremmelse vil flittig bli benyttet.

Hva gjør Herrens tjenere for å møte dette onde med et «så sier Herren»? Fiendens redskaper er i utrettelig virksomhet i kampen mot sannheten. Hvor er de trofaste hyrder for Herrens hjord? Hvor er hans vektere? Står de i vakttårnet og varsler om faren, eller lar de bare fienden passere? Hvor er helsearbeiderne? Samarbeider de med Kristus, bærer de hans åk, eller bærer de åk som mennesker har laget?

Satan og hans engler setter alt inn på å få herredømme over menneskenes sinn, så de kan bli ført vill ved bedrag og falske teorier. Advarer våre leger mot faren? Advarer de som administrerer våre sanatorier? Eller sover mange av vekterne mens onde tunger og skarpe tenkere stadig er i virksomhet for å så forvirring og gjennomføre planer som fienden har lagt? Disse har fått skjerpet seg enda mer ved lang øvelse i å unngå sannheten.

Les Paulus' formaning til kolosserne. Han sier at han inderlig ønsker for alle troende at «de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds hemmelighet, som er Kristus. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede» (Kol 2,2.3). Og han føyer til: «Dette sier jeg nå for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunster. ... Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre; så må dere også leve i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham! Stå faste i troen etter det dere har lært, rike på takk til Gud! Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og fra grunnkreftene i verden, ikke på Kristus. I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede» (v.4-9).

Vil de ansatte ved våre institusjoner tie stille og tillate farlige villfarelser som kan ødelegge medmennesker? Fiendens synspunkter blir satt i omløp overalt. Splid og vantro sprer seg uhemmet. Vil våre helsearbeidere reise et vern mot dette? Er det ikke på tide at vi spør oss selv: Skal vi tillate motstanderen å få oss til å gi opp å forkynne sannheten? Skal vi tillate ham å hindre oss fra å være kanaler for evangeliets velsignelser som skulle flyte som en livets kilde til verden? La alle nå våkne opp og benytte de anledninger vi har til å arbeide. La oss forkynne Ordet i tide og utide og søke Kristus om mot og kraft til å handle rett.

Faren øker hele tiden

De farer vi nå er utsatt for, blir stadig større. Det er på høy tid at vi tar på oss hele Guds rustning og alvorlig forsøker å hindre Satan i å få enda bedre fotfeste. Guds mektige engler venter på at vi skal be dem om hjelp, så vår tro ikke skal svikte i denne fryktelige konflikt. Nå trenger vi fornyet kraft, og det må en våken innsats til. Likegladhet og slapphet vil resultere i tap av personlig gudsfrykt og vår plass i himmelen.

I denne tiden må laodikeabudskapet bli forkynt for å vekke en sovende menighet. Tanken på at tiden er kort bør stimulere til alvorlig og utrettelig innsats. Husk at Satan er kommet med stor makt for med all slags urett å forføre dem som går fortapt.

I årevis er våre leger blitt opplært til å tro at de ikke må gi uttrykk for meninger som avviker fra dem overlegen har.( Dvs. dr. Kellogg, mangeårig overlege ved Battle Creek Sanitarium. — Red.*) Å, om de hadde brutt i stykker dette åket, og kalt synden ved dens rette navn. Da ville ikke himmelen ha betraktet dem som mennesker som på tross at de hadde ansvarsfulle stillinger, unnlot å advare mot ulydighet mot Guds ord.

Gjorde dere leger deres plikt som Herrens tjenere da dere lyttet til en fantasifull og spiritualistisk utlegning av Herrens ord, en tolkning som undergraver selve grunnlaget for vår tro, uten å komme med innvendinger? Gud sier at han ikke lenger kan være med dere, hvis dere ikke våkner og stiller dere på Frelserens side.

Falske teorier som undergraver sannhetens pilarer

Mitt budskap er: Lytt ikke lenger til en forfalskning av sannheten, uten å protestere. Avslør disse falske teorier. Hvis de blir godtatt, vil de føre til at predikanter, leger og andre helsearbeidere mister troen. Alle må nå være på vakt. Gud kaller menn og kvinner til å fylke seg under Immanuels blodstenkte banner. Jeg er blitt bedt om å advare vårt folk, for mange står i fare for å godta falske teorier som undergraver sannhetens pilarer.

Våre leger snakker somme tider i timevis når de er trette og forvirret og lite skikket til slike samtaler. Helsearbeiderne skulle nekte å ta del i lange samtaler om natten. Disse sammenkomstene har vært Satans anledning til å komme inn med sin forførende innflytelse som frarøver både den ene og den andre den tro som i sin tid ble overgitt til de hellige. Glimrende og strålende ideer kommer ofte fra et sinn som den store bedrager har innflytelse over. De som lytter og er enige, vil bli bedratt likesom Eva ble av slangens ord. De kan ikke lytte til så forførende filosofiske spekulasjoner

og samtidig bevare den levende Guds ord i sine tanker.

Våre leger har tapt meget fordi de har sett at forkjerte handlinger ble utført, hørt forkjerte ord talt, og sett gale prinsipper bli fulgt, uten å si imot, fordi de var redde for å bli avvist.

Jeg henstiller til dem som har vært bundet av denne innflytelsen, å bryte dette åket som de så lenge har funnet seg i å bære, og stå som frie mennesker i Kristus. Å bryte denne innflytelsen vil kreve en energisk innsats.

Alfa kommer nå til syne

Ta ikke feil. Mange kommer til å falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill og til lærdommer som stammer fra onde makter. Foran oss har vi det som er Alfa i denne faren. Omega vil bli en skremmende opplevelse.

Vi behøver å studere det Jesus sa i sin øversteprestelige bønn like før han ble dømt og korsfestet: «Far, timen er kommet. Gi din Sønn del i herligheten, så Sønnen kan forherlige deg. For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre. Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg fra verden. De var dine, og du gav meg dem, og de har holdt fast på ditt ord» (Joh. 17,1-6).

De kristne skal vise godhet

Guds rettferdighet er fullkommen. Den kommer til uttrykk i alt han gjør og i alle hans lover. Som Gud er, må hans folk være. Kristi liv må bli åpenbart i hans barns liv. I all sin ferd, offentlig og privat, i alt han sa og gjorde, viste han praktisk gudsfrykt, og denne gudsfrykt må komme til syne hos hans barn.

De som følger det lys de har fått, vil praktisere Kristi karakters gode egenskaper i det daglige liv. Kristus syndet ikke, for det var ikke synd i ham. Gud har vist meg at praktisk rettferdighet må komme til syne i de troendes daglige liv.

Har ikke Gud i sitt ord fortalt oss om de store begivenheter som snart skal finne sted? Tror dere det han sier når dere leser om dette? Eller har dere mistet troen på Gud ved å lytte til falsk filosofi? Kan noen makt avverge den straff som rammer dere hvis dere ikke ydmyker dere for Gud og bekjenner deres synd? Hvordan er det, helsearbeidere, taler ikke den levende Gud til dere fra sitt ord om de begivenheter som er en oppfyllelse av dette ord? Det siste store oppgjør med menneskene vil snart finne sted. Har deres liv vært slik at dere kan bli veid på helligdommens vekt og ikke bli funnet for lette? Eller er deres tro blitt dannet og begrenset så den er blitt til vantro? Er deres lydighet mot mennesker blitt til opprør mot Gud? «Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv!» (2 Kor 13,5.) - «Special Testimonies», serie B, 2, side 12-17.

Ta dere i vare

Washington, D.C. 7 aug., 1904

Kjære bror:

Jeg har et budskap til deg og de andre legene som er med i «The Medical Missionary Association». Dere må bli kvitt innflytelsen fra «Det levende tempel»,(* En 568-siders bok der dr. J.H. Kellogg forfekter panteistisk filosofi. — Red.*) for denne bokens innhold er bare tilsynelatende godt. Den inneholder tanker som er riktige og sanne, men de er blandet opp med villfarelse. Skriftsteder er tatt ut av sin sammenheng for å støtte opp om forkjærte teorier.

Tanken på de villfarelser denne boken inneholder, har bekymret meg, og det jeg har erfart i forbindelse med denne saken, har nesten kostet meg livet.

Det blir påstått at boken «Living Temple» er blitt revidert. Men Herren har vist meg at forfatteren har den samme innstilling, og at det ikke kan være noe samarbeid mellom ham og evangeliets forkynnere, så lenge han fortsatt holder fast ved sine teorier. Jeg ble bedt om å advare vårt folk og si til dem: «Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte» (Gal 6.7).

Dere har hatt adgang til «Testimonies for the Church» VII, VIII. Der er faresignalet heist. Men det lyset som er så klart og tydelig for dem som ikke er påvirket av falske teorier, er det noen som ikke kan se. Så lenge våre leger er opptatt av de villedende teorier i denne boken, kan det ikke være noe samarbeid mellom dem og evangeliets forkynnere. Det må ikke være noe samarbeid før det blir en forandring.

Alfa er fremstilt i «Living Temple»

Jeg er blitt bedt om å si tydelig fra. «Møt det med fasthet og uten å nøle,» er beskjeden jeg fikk. Men det må ikke skje på den måten at våre aktive evangelister blir tatt ut av sin virksomhet for å undersøke læresetninger det er strid om. Det er ikke nødvendig med en slik undersøkelse. I boken «Living Temple» kommer Alfa av det farlige frafallet til syne. Omega kommer senere og vil bli godtatt av dem som ikke vil lytte til den advarsel Gud har gitt.

Våre leger som har et så stort ansvar, burde ha åndelig klarsyn. De må stadig være på vakt. Farer vi nå ikke er oppmerksomme på, vil snart møte oss, og jeg ønsker inderlig at de ikke må bli ført vill. Jeg ville så gjerne se dem stå frigjort i Herren. Jeg ber om at de må ha mot til å forsvare sannheten som den er i Kristus, og at de inntil siste slutt holder fast ved det grunnlag de hadde i den første tiden. - «Special Tes-timonies», serie B, 2, side 49,50.

Grunnlaget for vår tro*

* Fra «Special Testimonies», serie B, nr. 2, s. 51-59, utgitt i 1904.

Herren vil gi ny kraft til fremme av hans verk, når hans menneskelige redskaper lyder befalingen om å gå ut og forkynne sannheten. Han som erklærte at hans sannhet skulle skinne for evig og alltid, vil la denne sannhet bli forkynt av trofaste budbærere som klart og tydelig vil blåse i basunen. Sannheten vil bli kritisert, hånet og foraktet, men jo nøyere den blir undersøkt og prøvet, desto klarere vil den skinne.

Som et folk må vi stå fast på den evige sannhets grunnvoll som har motstått alle prøver og angrep. Vi må holde fast ved pilarene som bærer vår tro. De sannhetens prinsipper Gud har åpenbart for oss, er vårt eneste sikre grunnlag. De har gjort oss til det vi er. Tiden som er gått, har ikke gjort dem mindre verdifulle. Fienden forsøker hele tiden å få revet disse sannheter ut fra sin sammenheng og få dem erstattet med falske teorier. Han vil gjøre alt han kan for å få gjennomført sin plan om å villede. Men Herren vil kalle mennesker som har klar innsikt, og de vil gi disse sannheter den rette plass i Guds plan.

Budbæreren fra himmelen viste meg at noe av tankegangen i «Living Temple» er usunn, og at slike tanker vil kunne villede dem som ikke er helt stadfestet i grunnprinsippene i sannheten for vår tid. Boken inneholder noe som bare er spekulasjon, noe man har tenkt seg om Guds natur og hvor han er å finne. Ingen på denne jord har rett til å spekulere eller fantasere angående dette spørsmål. Jo mer fantastiske teoriene blir, desto mindre vil mennesker kunne få vite om Gud og den sannhet som helliger mennesket.

En og annen kommer til meg og spør om hvordan teoriene i «Living Temple» kan forklares. Jeg svarer at de ikke kan forklares. Teoriene som der blir fremholdt, gir ikke noen sann kunnskap om Gud. Boken er full av skriftsteder. Disse skriftstedene er brukt på en slik måte at de gjør løgn til sannhet. Forkjerte teorier blir fremholdt på en så tiltalende måte at hvis man ikke er forsiktig, vil mange bli ført på avveier.

Vi har ikke behov for den mystikk denne boken inneholder. De som er opptatt av slike falske teorier, vil snart komme i et forhold hvor fienden kan få kontakt med dem og lede dem bort fra Gud. Det er blitt vist meg at bokens forfatter er på avveier. Han har tapt av syne de vesentlige sannheter for denne tid. Han er ikke klar over hvor dette fører ham hen. Sannhetens vei ligger tett ved siden av villfarelsens vei. De to veiene kan synes å være den samme for dem som ikke er ledet av Den Hellige And, og som derfor ikke så lett ser forskjellen på sannhet og villfarelse.

Et syn om faren som nærmer seg

Samtidig med at «Living Temple» ble utgitt, fikk jeg i nattens timer et syn som viste at en eller annen form for fare nærmet seg, og at jeg måtte forberede meg for det ved å skrive ned det Gud hadde åpenbart for meg om de grunnleggende prinsipper for vår tro. Jeg fikk tilsendt et eksemplar av boken, men den ble liggende uåpnet. Herren hadde opplyst meg om at noen av de teorier som ble fremholdt, ikke hadde hans godkjenning, og at de var en felle som fienden hadde laget med tanke på endetiden. Jeg mente at det ikke ville være vanskelig å forstå dette, og at det ikke ville bli nødvendig for meg å si noe om det.

I den strid som oppstod omkring synspunktene i denne boken, sa de som ønsket å fremme salget av den, at den inneholdt nettopp de synspunkter Ellen White hadde fremholdt. Jeg ble forferdet og var helt sønderknust, for jeg visste at dette ikke var sant.

Til slutt sa min sønn til meg at jeg i det minste måtte lese noen avsnitt av boken for å se om den var i harmoni med det lys Gud hadde gitt meg. Han satte seg ved siden av meg, og sammen leste vi innledningen og det meste av første kapittel og deretter enkelte avsnitt av andre kapitler. Etter hvert som vi leste, kjente jeg igjen de teorier jeg hadde fått pålegg om å advare mot i den første delen av min tjenestetid. Da jeg første gang forlot staten Maine, var det for å reise gjennom Vermont og Massachusetts med et vitnesbyrd som gikk imot slike teorier. Boken inneholder disse teorienes Alfa. Jeg visste at Omega snart ville komme, og jeg var redd for hvordan det kunne gå vårt folk. Jeg visste at jeg måtte advare våre medlemmer mot å la seg lokke inn i en diskusjon om stedet der Gud bor og om hans natur. Det som er skrevet om dette spørsmål, er ikke riktig. Skriftstedene som er anført til støtte for teoriene i boken, er misbrukt.

Jeg må protestere mot den påstand at teoriene i «Living Temple» kan understøttes med sitater fra det jeg har skrevet. Det kan forekomme uttalelser i boken som er i harmoni med det jeg har skrevet. Mange av mine uttalelser kan bokens forfatter ta ut av sin sammenheng og tolke slik at de stemmer med teoriene han fremholder. Dette kan tilsynelatende understøtte den påstand at teoriene i hans bok er i samsvar med det jeg har skrevet. Må Gud forby at dette synspunkt blir alminnelig godtatt.

De færreste forstår hva resultatet ville bli av å godta de falske teorier som blir fremsatt i denne tiden. Men Herren har dratt sløret til side og vist meg hva resultatet ville bli. Disse spiritualistiske teorier om Guds personlighet ville i sin ytterste konsekvens avskaffe alt som heter kristendom. De avviser fullstendig det lys Kristus kom fra himmelen for å gi sitt folk ved Johannes. De hevder at de begivenheter som snart vil finne sted, ikke er noe å feste seg ved. De gjør Guds sannhet virkningsløs og berøver hans folk deres fortid, mens de isteden gir dem en falsk form for vitenskap.

I et syn om natten fikk jeg se at noen betrakter disse teoriene som de store sannheter for vår tid. Jeg fikk se en plattform som ble holdt oppe av solide tømmerstokker - sannheten i Guds ord. En som hadde en ledende stilling i helsesektoren, gav beskjed til den ene og den andre at de skulle løsne på tømmerstokkene som holdt plattformen oppe. Derpå hørte jeg en stemme som sa: «Hvor er vekterne som skulle stå på Sions murer? Sover de? Denne grunnvollen ble lagt av Mesteren, og den vil bli stående i enhver storm. Vil dere tillate denne mannen å fremholde teorier som ikke stemmer med Guds folks tidligere erfaringer? Nå er tiden kommet til å gjøre noe.»

Sjelefienden forsøker å vinne gjenklang for den tanken at det må skje en fornyelse blant syvendedags-adventistene, at denne reformasjonen må bestå i å forkaste de trospunkter som har vært de bærende pilarer for vår tro, og i å foreta en omorganisering. Men hva ville følgen bli av den slags reformasjon, hva ville den resultere i? De sannhetsprinsipper Gud i sin visdom har gitt den siste menighet, ville bli forkastet. Vi ville få en ny form for religion. De fundamentale prinsipper som har utgjort grunnlaget for denne bevegelsen i de siste femti år, ville bli betraktet som villfarelse. Vi ville få en ny form for organisasjon, og nye slags bøker ville bli skrevet. Vi ville få et system av intellektuell filosofi. Lederne for dette nye systemet ville gå i gang i byene og gjøre en storartet innsats der. Sabbaten ville naturligvis få liten betydning, og det ville også dens skaper. Ingenting ville få lov å stå i veien for denne nye bevegelsen. Lederne ville fremholde at vi må søke det gode og ikke det onde. Men når Gud blir fjernet, vil de bli avhengig av ren menneskelig kraft, og uten Gud er den verdiløs. Huset ville bli bygget på sand, og stormen ville feie alt bort.

Hvem har myndighet til å sette i gang en slik bevegelse? Vi har vår bibel. Vi har vår tidligere erfaring som er blitt bevitnet ved Den Hellige Ånds mirakuløse virksomhet. Vi har en sannhet som ikke tillater noe kompromiss. Skal vi ikke da forkaste alt som ikke er i harmoni med denne sannhet?

Jeg har nølt og ventet med å sende ut dette som Herrens Ånd tilskyndet meg til å skrive. Jeg ønsket, ikke å bli nødt til å avsløre den villedende innflytelsen i disse falske teoriene. Men Gud har styrt det slik at denne villfarelsen må bli møtt.

Et isfjell! Styr rett på!

Like før jeg sendte ut vitnesbyrdene om fiendens forsøk på å rokke ved grunnlaget for vår tro ved å spre villedende teorier, leste jeg om hvordan et skip møtte et isfjell i tåke. Jeg sov lite flere netter på rad. Jeg var tynget ned som en vogn full av kornband. En natt så jeg tydelig at noe skjedde. En båt var ute på havet i tett tåke. Plutselig ropte mannen på utkikk: «Isfjell rett forut!» Og der tårnet et mektig isfjell seg opp over båten. En myndig stemme ropte: «Styr rett på!» Det ble ikke nølt et øyeblikk. Noe måtte gjøres med en gang. I maskinen ble det slått full fart, og rormannen styrte båten rett mot isfjellet. Den traff med et brak. Det var et fryktelig støt, og isfjellet ble knust i biter som haglet ned på dekket med et tordenbrak. Passasjerene ble voldsomt rystet ved sammenstøtet, men ingen mistet livet. Båten hadde fått skader, men den kunne repareres. Ved sammenstøtet ble båten skjøvet bakover, og den skalv fra forstavn til akterende som et levende vesen. Så fortsatte den i sin kurs.

Meningen var klar. Jeg hadde fått min ordre. Ordene lød som en beskjed fra kapteinen: «Styr rett på!» Jeg visste hva jeg hadde å gjøre, og at det ikke var et øyeblikk å miste. Tiden var inne for handling. Jeg måtte uten å nøle lyde ordren: «Styr rett på!»

Den natten stod jeg opp klokken ett, og jeg skrev så fort jeg kunne få hånden til å bevege seg over papiret. I dagene som fulgte, arbeidet jeg tidlig og sent med å gjøre ferdig den undervisning jeg hadde fått om de villfarelser som var i ferd med å trenge inn blant oss.

Jeg har håpet på en grundig fornyelse, og at de prinsipper vi kjempet for i den første tiden, og som Den Hellige Ånd gav oss lys på, måtte bli holdt i hevd og forsvart.

Troens faste fundament

Mange av våre medlemmer forstår ikke hvor solid grunnlaget for vår tro ble lagt. Min mann og brødrene Bates, Pierce, (De eldre blant pionerene er her bare nevnt i forbifarten. «Father Pierce» var Stephen Pierce som i de første årene var predikant og administrator. «Father Andrews» var Edward Andrews, far til J.H. Andrews. — Red.) Edson og andre som var våkne, hederlige og trofaste, var blant dem som etter skuffelsen i 1844 søkte etter sannheten som man graver etter skjulte skatter. Jeg var sammen med dem, og vi studerte og bad inderlig. Vi holdt ofte på til langt på natt, og somme tider hele natten igjennom. Vi bad om lys og studerte Guds ord. Disse personene kom stadig sammen og studerte Bibelen for å forsøke å finne ut hva den sier, og for å være beredt til å forkynne med kraft. Når de kom til det punkt i sitt studium hvor de måtte si: «Vi kommer ikke lenger,» kom Herrens Ånd over meg. Jeg fikk et syn og en tydelig forklaring på de skriftsteder vi hadde studert, samt undervisning om bedre fremgangsmåte og effektiv forkynnelse. På den måten fikk vi lys som hjalp oss til å forstå Bibelens ord om Kristus, hans liv og oppgave og hans prestegjerning. En kjede av sannhet som strakte seg fra den tiden inntil vi når frem til Guds by, ble klarlagt for meg, og jeg gav videre til andre den undervisning Herren hadde gitt meg.

I hele denne tiden forstod jeg ikke noe av det de andre drøftet. Tankene mine stod likesom stille, og jeg kunne ikke oppfatte meningen med de forskjellige skriftstedene. Det er noe av det verste jeg har opplevd. Min sinnstilstand fortsatte å være slik inntil alle de viktigste punkter i vår troslære stod klart for oss, og at de var i harmoni med Guds ord. De andre visste at mellom hver gang jeg fikk et syn, kunne jeg ikke forstå noe av disse drøftelsene, og de godtok åpenbaringene som lys fra himmelen.

I to eller tre år stod tankene mine stille når det gjaldt å forstå Guds ord. I løpet av vår virksomhet besøkte min mann og jeg J.N. Andrews' far. Han led forferdelig av leddgikt, og vi bad for ham. Jeg la hånden på hodet hans og sa: «Bror Andrews, Herren Jesus gjør deg frisk.» Han ble øyeblikkelig helbredet og stod opp og gikk omkring i rommet mens han lovpriste Gud, idet han sa: «Jeg har aldri sett noe slikt før. Guds engler er til stede her.» Herrens herlighet ble åpenbart. Lys syntes å fylle hele huset, og en engels hånd ble lagt på hodet mitt. Fra den tid til i dag har jeg kunnet forstå Guds ord.

Hva slags innflytelse er det som på dette trinn i vår historie i det skjulte gjør energiske forsøk på å ødelegge grunnlaget for vår tro, den grunnvoll som ble lagt i begynnelsen under bønn og studium av Guds ord og ved åpenbaringer? Det er på dette grunnlaget vi har bygget i de siste femti år. Er det til å undres over at jeg synes jeg må si fra når jeg ser et begynnende forsøk på å fjerne noen av pilarene for vår tro og lære. Jeg må lyde ordren: «Styr rett på.»

Jeg må bringe videre de advarselsbudskaper Gud har pålagt meg å gå med, og jeg må overlate følgene til ham. Nå må jeg avsløre alle sider ved forholdet, for Guds folk må ikke bli gjort til bytte.

Som et folk respekterer vi Guds bud. I de siste femti år har man gått løs på oss med alle slags villfarelser for å forvirre oss når det gjelder Guds ord, særlig med hensyn til Kristi tjeneste i helligdommen og Guds budskap til menneskene i de siste dager av verdens historie - de tre englebudskaper i Åp. 14. Syvendedags-adventistene er blitt utsatt for mange slags budskaper som man mente burde komme istedenfor den sannhet som stykke for stykke er blitt oppdaget under bønn og studium av Guds ord og bevitnet ved Herrens åpenbaringer. Men de veimerkene som har gjort oss til det vi er, må bli stående, og de vil bli stående. Det har Gud sagt i sitt ord og ved sin Ånds vitnesbyrd. Han kaller oss til med troens hånd å holde fast på de fundamentale prinsipper som hviler på et grunnlag av så udiskutabel autoritet. - «Special Testi-monies», serie B, 2, side 51-59 (utgitt i 1904). (”På fast grunn” nr. 1 side 190 – 205)Comments


bottom of page